Autor: Linija Koda

Prijemni list VP / MP

Kako zaprimiti robu na skladište? Tim izborom automatski smo u modu Pretraživanja prijemnih listova. Kako upisati novi prijemni list za VP ili MP? Ako želimo upisati novi prijemni list, dvoklikom izaberemo [F6 Novi] ili pritisnemo tipku F6. Nakon toga će

Prijem međuskladišnica

Preuzimanje međuskladišnica u prijemni list Izborom Preuzimanje međuskladišnica u prijemni list, aplikacija nam na tražilici prikazuje (zelenom bojom) sve međuskladišnice koje nisu preuzete na skladište prijema robe. Naime, kada se kreira međuskladišnica, zapisom iste razdužuje se skladište sa kojega se

Pretraživanje i upis novog izlaznog dokumenta (Račun-otpremnica, Otpremnica, Račun, Račun usluga)

U ovom poglavlje ćemo pokazati kako kreirati izlazne dokumente, ispisati, pretraživati, stornirati, brisati, kopirati stavke iz već postojećih dokumenata itd. Kada govorimo o izlaznim dokumentima, ne mislimo samo na dokumente prema krajnjem kupcu (veleprodajnom ili maloprodajnom) već i na promet

Predračun-ponuda

Kako napisat preračun – ponudu? Dokument PREDRAČUN Dokument [Predračun] koristimo kada želimo da kupac plati robu prije nego što mu je isporučimo. Važno je da u trenutku [F7-Zapisa], roba koja je na dokumentu mora postojati na skladištu u dovoljnim količinama,

Tranzitni računi

Dokument TRANZITNI RAČUN Dokument [Tranzitni račun]je račun koji se ispostavlja za robu koja je samo u tranzitu, preko naše tvrtke. Ta roba ima drugačiji tretman, drugačije se kontira, pa je stoga izdvojena i kod fakturiranja. Važno je da roba koja

Maloprodajni računi, Maloprodajni račun-servis

Dokument MALOPRODAJNI RAČUN / MALOPRODAJNI RAČUN-SERVIS Dokument [Račun maloprodajni]je račun koji se ispostavlja krajnjem kupcu (građaninu) za kupljenu robu. Važno je pravilo da u trenutku [F7-Zapisa], roba koja je na dokumentu mora postojati na skladištu u dovoljnim količinama, ili najmanje

Međuskladišnica

dokument MEĐUSKLADIŠNICA Dokument [Međuskladišnica] je dokument kojim roba ‘prometuje’ između skladišta, lokacija unutar tvrtke. Važno je pravilo da u trenutku [F7-Zapisa], roba koja je na dokumentu mora postojati na Skladištu izdavanja u dovoljnim količinama, ili najmanje onoliko koliko je na

Izdatnica

Dokument IZDATNICA Dokument [Izdatnica] je dokument kojim razdužujemo skladište robe, a pri tome ta roba ima tretman potrošnog materijala, npr. u servisu, ili se izuzima sa skladišta za vlastite potrebe (potrebe tvrtke). Važno je da u trenutku [F7-Zapisa], roba koja

Početno stanje

Početno stanje Dokument [Početno stanje] je forma kroz koju upisujemo početno stanje, kada prvi put počinjemo raditi sa aplikacijom (inače se početno stanje prenosi automatski). Inače prikazana je forma sa postojećim početnim stanjem. Zato u izborniku nije prikazana tipka izbora

Višak / Manjak

Višak/Manjak Dokument [Višak/Manjak] koristimo prilikom inventure određene robe na skladištu. Inventura se može provoditi bilo kada u godini, za jedan artikl, ili za grupu artikala ili za cijelo skladište. Prilikom odabira artikla ili grupe, u formi se za izabrane artikle

Top